Czy Jagiellonia Białystok może zagrać w Płocku? Zmiana stadionu, a przepisy licencyjne Ekstraklasy

Szerokim echem odbija się ostatnia “afera stadionowa”, która bezpośrednio dotyzy Jagiellonii Białystok. Stronami sporu jest klub ekstraklasowy – Jagiellonia Białystok oraz Stadion Miejski sp. z o.o., która jest operatorem obiektu przy ulicy Słonecznej. Konsekwencją mogą być przenosiny popularnej “Jagi” na inny stadion, a najczęściej wymieniana w tym kontekście jest nowy stadion w… Płocku.

Zaczynając od początku – Jagiellonia Białystok nie przystąpiła do przetargu na wynajem na spotkania PKO Ekstraklasy stadionu przy ulicu Słonecznej, motywując to niekorzystnymi dla siebie warunkami umowy ze spółką Stadion Miejski sp. z o.o., szczególnie w punktach dotyczących tzw. „sky boxów” i cateringu w dniach meczowych. Władze Żółto-Czerwonych przygotowały awaryjny wariant, w postaci gry na obiekcie Wisły Płock. Spowodowało to szereg pytań o zasadność takiego rozwiązania, logistykę, jak również zgodność z przepisami licencyjnymi. Poniżej przedstawiona zostanie procedura możliwych przenosin rozgrywania meczów, która dotyczy każdego klubu w Ekstraklasie.

Kryteria stadionowe są określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 2023/2024. Zgodnie z nim, licencjobiorca (czyli klub) rozgrywa zawody na stadionie wskazanym we wniosku o przyznanie licencji. Szczegółowe kryteria, jakie ma spełniać arena rozgrywek określone są z kolei w rozdziale “Kryteria infrastrukturalne” oraz dziale “Kryteria prawno-administracyjne”. Warto przytoczyć jego treść w pełnym brzmieniu, gdyż zawiera on w pełni warunki, jakie należy spełnić w tym zakresie. Zgodnie z kryterium I.01:

“1) Wnioskodawca musi posiadać Stadion umożliwiający rozgrywanie meczów w ramach Rozgrywek Klubowych UEFA i Rozgrywek Klubowych PZPN. Wnioskodawca musi wykazać, że:

a) jest właścicielem Stadionu; lub

b) jeżeli nie jest właścicielem Stadionu, składa pisemne oświadczenie wskazujące obiekt, na którym będzie rozgrywał zawody w Sezonie Licencyjnym, a w terminie 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem rozgrywek musi dostarczyć pisemną umową z właścicielem(-ami) Stadionu, z którego korzysta. Taka umowa musi gwarantować prawo do użytkowania Stadionu przez Wnioskodawcę dla celów meczów rozgrywanych w Sezonie Licencyjnym w ramach Rozgrywek Klubowych UEFA i Rozgrywek Klubowych PZPN w charakterze gospodarza.

2) Stadion Wnioskodawcy, na którym będzie on rozgrywać mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy, musi znajdować się w miejscowości, w której znajduje się siedziba Wnioskodawcy. Wszelkie zmiany miejsca siedziby Wnioskodawcy mające na celu lub których skutkiem jest obejście przedmiotowego Kryterium będą uznawane przez Organy Licencyjne za niespełnienie przedmiotowego Kryterium.

3) Wnioskodawca wraz z wnioskiem licencyjnym składa oświadczenie, iż obiekt posiada decyzję dopuszczającą do użytkowania wydaną przez właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Licencjodawca może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia stosownej decyzji.

4) Licencjobiorca przeprowadzający budowę, przebudowę lub modernizację Stadionu w trakcie Sezonu Licencyjnego lub Wnioskodawca zgłaszający taki budowany, przebudowywany lub modernizowany Stadion na potrzeby Procesu Licencyjnego, ma obowiązek zachowania zasad określonych w Uchwale nr III/60 z 30 marca 2016 r. Zarządu PZPN w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN oraz WZPN do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji Stadionów. Uzgodnienia, o których mowa w cyt. Uchwale, są zgłaszane przez kluby piłkarskie lub przez innych właściwych wnioskodawców (inwestorów, biura projektowe, itp.).

5) W sytuacji, w której Wnioskodawca prowadzi przebudowę Stadionu w oparciu o posiadane dokumenty uwiarygodniające zakończenie inwestycji w ramach trzech okresów licencyjnych, Wnioskodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organy Licencyjne. W takiej sytuacji Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji dotyczącej planowanej przebudowy, tj. w szczególności:

a) planu finansowego inwestycji z uwzględnieniem źródeł jej finansowania;

b) harmonogramu prac; oraz

c) wymaganych dokumentów administracyjnych dotyczących inwestycji (w szczególności pozwolenia na budowę wraz z towarzyszącą dokumentacją).

Organy Licencyjne, każdorazowo, indywidualnie analizują oraz oceniają przedstawione dokumenty i na tej podstawie mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na rozgrywanie meczów w danym Sezonie Licencyjnym przez Wnioskodawcę na innym Stadionie niż Stadion macierzysty Wnioskodawcy. Jednakże taki Stadion musi spełniać wszystkie wymogi infrastrukturalne przewidziane przez Podręcznik Licencyjny PZPN i musi zostać zweryfikowany przez ekspertów ds. infrastruktury. Postanowienia niniejszego pkt 5 stosuje się odpowiednio do Licencjobiorcy, który rozpoczyna budowę w trakcie Sezonu Licencyjnego.

6) W przypadku zgłoszenia przez Wnioskodawcę lub Licencjobiorcę Stadionu zastępczego zgodnie z pkt 5 powyżej dany Wnioskodawca (Licencjobiorca) zobowiązany jest do rozgrywania na nim meczów w roli gospodarza do czasu zakończenia inwestycji związanej z przebudową/budową macierzystego obiektu. Każda sytuacja, w której Wnioskodawca lub Licencjobiorca zagra mecz w roli gospodarza na innym obiekcie niż wskazany Stadion zastępczy, oraz każda sytuacja, w której Wnioskodawca (Licencjobiorca) swoimi działaniami doprowadzi do zmiany już opublikowanego terminarza rozgrywek, w konsekwencji czego będzie rozgrywał mecz, w którym miał być gospodarzem jako gość, podlegać będzie każdorazowo środkowi kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty do 100.000 PLN. Kwota ta jednak nie może być mniejsza niż równowartość kosztów organizacji meczu wynikających z przedstawionej umowy najmu obiektu zastępczego.”

W powyższe przesłanki wpisuje się chociażby Warta Poznań, która swoje mecze rozgrywa w Grodzisku Wielkopolskim, czy wcześniej Raków Częstochowa rozgrywający swoje mecze w Bełchatowie. Dalsze przepisy określają szczegółowe regulacje dotyczące m.in. infrastruktury i warunków bezpieczeństwa.

To jednak nie koniec możliwości. Kolejny “sposób” na zmianę miejsca rozgrywania meczów – biorąc pod uwagę za aktualną chęć rozgrywania przez włodarzy Jagiellonii Białystok w Płocku (czyli w innym województwie) – jest dużo bardziej złożony, ingerujący nie tylko w sytuację bieżącą w danym sezonie, ale również w wartość najcenniejszą dla kibiców, czyli nazwę klubu, a jest nim zmiana siedziby klubu. Pozwala na to § 17 Uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie. Warto po raz kolejny przytoczyć pełne brzmienie przepisu:

Ҥ 17

1.Klub może zmienić siedzibę na obszarze działania jednego WZPN po uzyskaniu zgody Zarządu tego WZPN, która może również obejmować zgodę na zmianę nazwy klubu. Zmiana siedziby (i nazwy klubu) następuje z datą uprawomocnienia się orzeczenia właściwego organu rejestrowego.

2. Jeżeli zmiana siedziby Klubu wykracza poza obszar działania jednego WZPN konieczna jest zgoda Zarządów WZPN właściwych dla dotychczasowej i przyszłej siedziby. Nabycie oraz wygaśnięcie członkostwa w WZPN-ach następuje z datą uprawomocnienia się orzeczenia właściwego organu rejestrowego. W przypadku, gdy Klub uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN/ligę zawodową zmiana siedziby Klubu wymaga ponadto uzyskania zgody Zarządu PZPN.

3. Wyrażenie lub odmowa zgody następuje w formie uchwały właściwych Zarządów WZPN i Zarządu PZPN. Uchwały te tracą moc, jeżeli w okresie 6 miesięcy od daty podjęcia ostatniej uchwały nie uprawomocni się orzeczenie właściwego organu rejestrowego o zmianie siedziby.”

Jak widać, druga z możliwości jest dużo bardziej sformalizowana i z pewnością wymaga czasu. Jednakże pierwsza z możliwości wymagałaby nie lada kreatywności w stwierdzeniu, że na stosunkowo nowym obiekcie w Białymstoku przeprowadzana jest przebudowa. Poza tym wymagałoby to komunikacji z operatorem obiektu, jednak to właśnie owy brak komunikacji jest zarzewiem niniejszego konfliktu.

Będziemy oczekiwać na rozwój sytuacji.

r.pr. Bartłomiej Rosiak