Sędziowskie przewinienia w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Obecny Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w PZPN, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania oraz wskazuje organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych. Uwzględnia on zmiany wprowadzone Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 23 lutego 2016 roku oraz Uchwałami Zarządu PZPN z dnia 7 grudnia 2018 roku, 12 lipca 2019 roku, 6 grudnia 2019 roku, 24 lipca 2020 roku i 6 października 2020 roku.

Rozdział VI Regulaminu PZPN, który rozpoczyna się wraz z art. 81 przedstawia przewinienia szczególne dotyczące sędziów, obserwatorów oraz delegatów. W niniejszym artykule swoją uwagę skupimy przede wszystkim na przewinieniach tych pierwszych. 

Sędziowie odpowiedzialni są za nieterminowe przesłanie sprawozdania z prowadzonych przez siebie zawodów, a także za jego nieczytelne sporządzenie. Przewinienie to zagrożone jest karą upomnienia. W sytuacji sędziego recydywisty, który kolejny raz dopuściłby się przedmiotowego przewinienia Regulamin przewiduje karę nagany, karę pieniężną do wysokości 500 zł albo karę dyskwalifikacji. 

Bardzo często sympatycy piłki nożnej wskazywali, iż gdyby sędziowie zechcieli tylko ocenić publicznie swoich kolegów po fachu, zrozumienie przepisów gry byłoby dużo prostsze, gdyż każda kontrowersja mogłaby zostać wyjaśniona. Niestety nie każdy wie, że na przeszkodzie temu stoi właśnie przedmiotowy Regulamin. Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego w sprawach dotyczących przebiegu zawodów prowadzonych przez innych sędziów wymierza się karę nagany, karę pieniężną lub karę dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy.

Brak doskonalenia się przez sędziów również jest zagrożone nałożeniem kary. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu, wymierza się karę nagany, karę pieniężną, karę dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy.

Surowo zabronione jest również spotykanie się przez sędziów z przedstawicielami klubów od chwili wyznaczenia sędziego do rozstrzygania zawodów tychże drużyn do momentu złożenia przez sędziego sprawozdania. To samo dotyczy spotkań sędziów z obserwatorami, którzy zostali wybrani do obserwacji danego sędziego podczas zawodów sportowych. Powyższe zagrożone jest karą dyskwalifikacji czasowej, skreśleniem z listy sędziów lub wykluczenie ze struktur PZPN.

Regulamin PZPN rozstrzyga ponadto kwestię ewentualnej korupcji. Art. 93 Regulaminu wprost wskazuje, iż za świadome pobranie od klubów przez sędziów nienależnych świadczeń wymierza się karę pieniężną, dyskwalifikację na okres nie mniejszy niż 1 miesiąc, skreślenie z listy sędziów lub wykluczenie ze struktur PZPN.