Podstawowe informacje dotyczące kontraktu piłkarskiego

W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące kontraktu piłkarskiego, który łączy profesjonalnych piłkarzy z ich klubami. Warunki, jakie taki kontrakt powinien spełniać, zostały określone w uchwale nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej (dalej: uchwała).

Na wstępie warto zaznaczyć, że uchwała słusznie w swoim zasadach ogólnych czerpie z cywilistyki. W art. 2 wskazano, że wszelkie postanowienia kontraktu sprzeczne z treścią uchwały lub z celami i zasadami uprawiania piłki nożnej są nieważne. Jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część kontraktu, kontrakt pozostaje w mocy co do pozostałej części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością kontrakt nie zostałby zawarty. Postanowienia kontraktu oraz regulaminu wewnątrzklubowego nie mogą być mniej korzystne niż przepisy uchwały. Przepisy uchwały zawierają minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać kontrakt. Jeżeli przepisy uchwały mówią o formie pisemnej (również pod rygorem nieważności) rozumie się przez to także zeskanowany, podpisany dokument, przesłany pocztą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale zastosowanie mają obowiązujące przepisy FIFA i PZPN.

Kiedy w ogóle może dojść do zawarcia kontraktu pomiędzy zawodnikiem, a klubem. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 4 ust 2 uchwały, który stanowi, że zawodnik może zawrzeć kontrakt z klubem:

a. jeżeli nie jest związany kontraktem z innym klubem;

b. jeżeli dotychczasowy kontrakt z klubem odstępującym zawiera klauzulę odstępnego, na podstawie której, w przypadku zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej kontrakt ulega automatycznemu rozwiązaniu, zaś klub odstępujący został powiadomiony pisemnie o zamiarze skorzystania z tej klauzuli i kwota odstępnego została zapłacona;

c. jeżeli dotychczasowy kontrakt zawodnika wygaśnie w ciągu 6 miesięcy;

d. jeżeli Klub odstępujący zawrze z klubem pozyskującym umowę transferu czasowego – na czas trwania transferu czasowego;

Ponadto w ust. 3 i 4 tego przepisu wskazano, że skuteczność kontraktu jest zawieszona do chwili uprawnienia zawodnika do klubu, z którym zawarł kontrakt. Zasady uprawnienia zawodnika do klubu oraz wzajemne rozliczenia między klubami z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój reguluje odrębna uchwała PZPN. W przypadku zawarcia przez zawodnika kontraktu z klubem pozyskującym na czas trwania transferu czasowego, kontrakt zawodnika z klubem odstępującym ulega na ten okres zawieszeniu. W okresie obowiązywania transferu czasowego wszelkie zobowiązania kontraktowe wobec zawodnika ciążą na Klubie pozyskującym, chyba że umowa transferu czasowego stanowi inaczej.

Jeśli chodzi o wypożyczenia, czyli tzw. transfery czasowe, to w przypadku gdy umowa transferu czasowego daje klubowi pozyskującemu prawo do transferu definitywnego, bezpośrednio po zakończeniu okresu obowiązywania transferu czasowego, zawodnik może zawrzeć z klubem pozyskującym kontrakt na okres dłuższy niż okres transferu czasowego, jednakże skuteczność tego kontraktu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy transferu czasowego jest uzależniona od skorzystania przez klub pozyskujący z prawa do transferu definitywnego zawodnika. W przypadku skorzystania przez klub pozyskujący z prawa do transferu definitywnego zawodnika, zawieszony kontrakt zawodnika z klubem odstępującym automatycznie wygasa.

Strony kontraktu muszą być świadome swoich obowiązków. Klub powinien udostępnić zawodnikowi przepisy uchwały oraz obowiązujące regulaminy wewnątrzklubowe, w szczególności dotyczące wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych. Zawodnik zaś powinien potwierdzić w formie pisemnej zapoznanie się z tymi dokumentami. Na klubie spoczywa przeprowadzenie badań lekarskich zawodnika. Zawodnik z kolei powinien poinformować klub o wszelkich umowach, których jest stroną lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków zawodnika. Brak uprzedniej informacji zwalnia klub z obowiązku respektowania zobowiązań zawodnika wynikających z wyżej wymienionych umów, bez względu na wynikające z nich konsekwencje cywilnoprawne dla zawodnika.

r.pr. Bartłomiej Rosiak