Rodzaje kar w świetle Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej

Obecny Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w PZPN, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania oraz wskazuje organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych. Uwzględnia on zmiany wprowadzone Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 23 lutego 2016 roku oraz Uchwałami Zarządu PZPN z dnia 7 grudnia 2018 roku, 12 lipca 2019 roku, 6 grudnia 2019 roku, 24 lipca 2020 roku i 6 października 2020 roku.

Rozdział II opisanego regulaminu przedstawia katalog kar dyscyplinarnych jakie może wymierzyć organ dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej za zachowania osób fizycznych  bądź osób prawnych niezgodne z regulaminem. Przede wszystkim regulamin wyróżnia następujące rodzaje kar, tj. kary wspólne, które mogą zostać nałożone wobec osób fizycznych jak i prawnych, kary nakładane wyłącznie wobec osób fizycznych oraz kary nakładane wyłącznie wobec osób prawnych.

Karami zasadniczymi, wspólnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) kara pieniężna,

4) nakaz zwrotu otrzymanych nagród,

5) dyskwalifikacja określoną liczbą meczów, czasowa lub na stałe,

6) zawieszenie albo pozbawienie licencji,

7) wykluczenie z PZPN.

Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są:

1) napomnienie (żółta kartka),

2) wykluczenie (czerwona kartka),

3) zakaz wstępu na stadion,

4) skreślenie z listy sędziów,

5) zakaz gry w kolejnych meczach,

6) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry,

7) czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób prawnych są:

1) weryfikacja zawodów jako walkower,

2) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności

3) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów z udziałem

publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej

siedzibą klubu,

4) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

5) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,

6) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,

7) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów na

obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

8) anulowanie wyniku meczu,

9) wykluczenie z rozgrywek,

10) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,

11) zakaz dokonywania transferów do klubu,

12) pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu

Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu.

Zgodnie z regulaminem od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie nakładającego jedną z powyższych kar przysługuje odwołanie do organu II Instancji. Odwołanie to przysługuje stronom, w tym Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział w postępowaniu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Strona chcąc wnieść odwołanie musi to zrobić w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne. Każdorazowo wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności.