Zakłady bukmacherskie w Polsce – teoria i praktyka (cz. III)

Kolejny i ostatni artykuł dotyczący zakładów bukmacherskich, będzie traktował o obowiązkach podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych oraz o rodzajach sankcji za brak ich spełnienia.

Jeśli chodzi o pierwszą z opisywanych kwestii, należy wskazać na podstawowe warunki, na jakie wskazuje ustawa o grach hazardowych (dalej: ustawa). Ustawa reguluje, że działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona wyłącznie w dwóch miejscach (stosownie do udzielonego zezwolenia) – wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych albo przez sieć Internet po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Zgodnie z jej art. 22 podmiot, który uzyskał zezwolenie, jest obowiązany zapewnić utrzymanie porządku i ładu na terenie ośrodka gier i w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych. Jest on również obowiązany zapoznać uczestników gier przed przystąpieniem do gry z zasadami gry i możliwościami wyboru wariantów zakładu wzajemnego oraz z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu gry. Obowiązkiem jest utrzymanie automatów oraz urządzeń do gier i zakładów wzajemnych w stanie gwarantującym grę zgodną z regulaminem, a uczestnikom gry – bezpieczne korzystanie z nich.

Podmiot organizujący zakłady wzajemne, w celu ochrony interesu uczestników zakładu wzajemnego i osób trzecich może odmówić wstępu albo usunąć z ośrodka gier albo punktu przyjmowania zakładów wzajemnych osobę, która nie przestrzega postanowień regulaminu gry lub zakładu wzajemnego lub stosuje techniki gry mogące wpłynąć na przypadkowość wyniku gry przez:

 • sporządzanie notatek dotyczących przebiegu gry przy użyciu notesów, elektronicznych urządzeń obliczeniowych, zapisów audio lub wideo;
 • posługiwanie się łącznością telefoniczną, radiową lub podobną w celu sporządzania lub wykorzystania analiz przebiegu gry.

Warto wskazać, że w celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:

 1. wymóg umieszczenia, w widoczny sposób, na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej:
 2. informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
 3. informacji o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił – w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,
 4.  regulaminu gry,
 5. informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
 6. informacji o ryzyku związanym z hazardem,
 7. nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;
 8. procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;
 9. procedurę rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
 10. mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;
 11. mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza;
 12. zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej.

Organizator zakładów wzajemnych musi przedstawić projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia oraz udostępnić na stronie internetowej zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.

Jeśli chodzi o sankcje, to należy do nich zaliczyć kary pieniężne, jakie mogą zostać nałożone za niedopełnienie pewnych obowiązków. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy karze pieniężnej podlega:

 • urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;
 • urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry;
 • uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;
 • urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa.

Wysokość kar pieniężnych jest różna, w zależności od przewinienia. Niezależnie od kary pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy za brak koncesji, zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.

Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze urządzana jest gra hazardowa lub znajduje się niezarejestrowany automat albo naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy do prowadzenia czynności audytowych wyznaczony w przepisach wydanych na podstawie art. 100b ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.4) – w zależności od rodzaju przewinienia, co określa ustawa.

Przy wymierzaniu kary brana jest pod uwagę sytuacja finansowa podmiotu podlegającego karze, skala prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Istnieje możliwość odwołania się od nałożonej kary pieniężnej. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego nakładającej karę pieniężną, jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

r.pr. Bartłomiej Rosiak