Emerytura olimpijska

Bycie zawodowym sportowcem związane jest z koniecznością ciężkiej pracy podczas treningów. Marzeniem większości osób jest osiągnięcie poziomu, które pozwoli na zdobywanie medali na najważniejszych imprezach sportowych, w tym igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcie wskazanego celu niesie ze sobą liczne korzyści, również finansowe. Zgodnie z ustawą o sporcie – reprezentantom Polski na igrzyskach olimpijskich; na olimpiadzie szachowej; zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”; zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich; zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych – przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa. Świadczenie to potocznie nazywane jest „emeryturą olimpijską”.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki. Po pierwsze musiała zdobyć co najmniej jeden medal na wskazanych powyżej zawodach sportowych. Ponadto świadczenie może zostać przyznane osobie, która ukończyła 40. rok życia, ma obywatelstwo polskie i nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy. Ustawodawca uregulował również, że emerytury olimpijskiej nie może otrzymać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dyskwalifikujące jest również ukaranie dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar.

Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,8. Na mocy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz. U. poz. 2142), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniono wskazany mnożnik z 1,4 na 1,8. W roku 2022 kwota bazowa wynosiła 2031,96 zł. Wysokość emerytury olimpijskiej wynosi więc 3657,52 zł.

r.pr. Wojciech Kiełbasiński