Finansowanie klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego

W Polsce bardzo popularne jest finansowanie klubów sportowych ze środków publicznych. Podmioty te często wspierane są przez jednostki samorządu terytorialnego. Należy również podkreślić, że wiele klubów nie otrzymuje żadnego wsparcia albo otrzymuje je w bardzo niewielkim stopniu, podczas gdy są kluby piłkarskie, które co roku otrzymują po kilku lub nawet kilkanaście milionów złotych ze środków publicznych.

Jakie są podstawy finansowania klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego? W tym zakresie odnieść trzeba się do przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.; dalej jako: ustawa o sporcie). Zgodnie z art. 27 ust. 1 wskazanego aktu prawnego – tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć (art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie). Należy odnieść się także do art. 28 ustawy o sporcie, zgodnie z którym klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie. Zastosowanie znajdą tutaj przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 5) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ta ma służyć realizacji celu publicznego z zakresu sportu i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać dotacje klubom sportowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być prowadzone na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych. Co do zasady odbywa się to po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Kluby sportowe bardzo często otrzymują także innego rodzaju wsparcie, polegające w szczególności na udostępnianiu infrastruktury sportowej na preferencyjnych warunkach. Przy udzielaniu jakiegokolwiek wsparcia należy mieć na uwadze przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Należy również zadać sobie pytanie w jakim stopniu kluby sportowe powinny być finansowane ze środków publicznych. Z pewności temu zagadnieniu poświęcony zostanie jeden z organizowanych w ramach projektu webinariów.

r.pr. Wojciech Kiełbasiński