Formy prowadzenia klubu sportowego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, w 2022 roku (najnowsze dane) działało 14 476 klubów sportowych oraz 70 polskich związków sportowych, które łącznie zrzeszały 1,1 mln osób ćwiczących. Posiłkując się przedmiotowymi statystykami można również zauważyć, iż najwięcej klubów sportowych zostało zarejestrowanych w województwie mazowieckim (10,1 %), a najmniej w województwie świętokrzyskim (2%).

Art. 3 ust. 1 ustawy prawo o sporcie wskazuje, iż działalność sportowa w Rzeczypospolitej prowadzona jest w szczególności w ramach klubu sportowego, tym samym jest to najpopularniejsza forma prowadzanie przedmiotowej działalności jaka wykształtowała się w polskim obrocie prawno-sportowym. Art. 2 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy informuje również, iż sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. Wyżej opisana ustawa reguluje również fakt, iż każdy klub sportowy powinien posiadać osobowość prawną (art. 3 ust. 2 ustawy),  a także powinien prowadzić działalność sportową.

Tym samym chcąc założyć własny klub sportowy musimy pamiętać, iż do tego celu należy powołać lub ustanowić podmiot, który będzie posiadał osobowość prawną. W praktyce najczęściej kluby sportowe działają w ramach spółki, fundacji lub stowarzyszenia, natomiast zgodnie z przywołaną ustawą klub sportowy nie mógłby działać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub stowarzyszenia zwykłego – gdyż nie posiadają one osobowości prawnej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 15 ust. 3 ustawy, który mówi o tym, iż w skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym w ligach zawodowych, w sportach drużynowych, ustawodawca obligatoryjnie nakazał prowadzenie przedmiotowych klubów sportowych właśnie w w/wym. formach prawnych.

Kolejnym ważnym aspektem przy zakładaniu klubu sportowego jest podjęcie decyzji czy klub ten ma za zadanie prowadzić działalność w celu osiągnięcia zysku czy też nie. Jest to o tyle istotne, ze działalność stowarzyszeń oraz fundacji wiąże się z jej niezarobkowym charakterem przy czym niezarobkowy charakter uprawnia taki podmiot do otrzymywania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na usługi związane ze sportem. Z takich możliwości nie będzie mógł skorzystać natomiast klub sportowy działający w celu osiągnięcia zysku, czyli najczęściej prowadzony w formie spółki.

W związku z powyższym po dokonaniu wyboru charakteru prowadzenia działalności sportowej należy odpowiednio zarejestrować podmiot prawny, tj. fundację, stowarzyszenie lub spółkę. Każdy z tych podmiotów podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym wniosek o rejestrację podmiotu należy skierować do odpowiedniego wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca siedziby klubu sportowego. Należy pamiętać, iż od dnia 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski do rejestru KRS są składane tylko i wyłączenie w sposób elektroniczny za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. W tym celu osoba składająca taki wniosek musi posiadać aktualny profil zaufany lub podpis kwalifikowany, gdyż tylko w ten sposób można obecnie złożyć podpis na przygotowanym przez siebie wniosku o rejestrację podmiotu.