Rady sportu w Polsce

W myśl przepisów art. 30 ust. 1-4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu. Stanowią one podmioty o charakterze opiniodawczo-doradczym organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Pełnią w tym zakresie funkcje pomocnicze w stosunku do tego typu jednostek w obszarze realizowania przez nie zadań związanych ze sportem. Zaznaczyć trzeba, że ich powołanie stanowi uprawnienie, nie zaś obowiązek jednostek samorządu terytorialnego.

Co ważne, rady sportu mogą być tworzone w jednostkach samorządu terytorialnego każdego szczebla. Kompetencje w zakresie ich ustanawiania spoczywają w rękach takich podmiotów, jak: wójt, burmistrz, prezydent miasta – na poziomie gminy; zarząd powiatu, składający się ze starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu – na poziomie powiatu;   zarząd województwa, składający się z marszałka województwa, wicemarszałka lub 2 wicemarszałków i członków zarządu województwa – na poziomie województwa.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o sporcie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania. W skład rady mogą wchodzić wyłącznie przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie). Członkowie tak powołanej rady pełnią swoją funkcję społecznie. Nie powinno im zatem przysługiwać żadne świadczenie, w tym wynagrodzenie, ze strony jednostki samorządu terytorialnego.

Podkreślić należy, że ustawodawca nie wylicza w sposób zamknięty zadań rad sportu. Te wskazane w art. 30 ust. 3 ustawy o sporcie mają bowiem charakter jedynie przykładowy. Zalicza się do nich opiniowanie: strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej; projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej; programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej; projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Funkcjonowanie rad sportu stanowi niewątpliwie cenne forum wymiany informacji i wsparcia merytorycznego jednostek samorządu terytorialnego we wszelkich sprawach związanych przede wszystkim z lokalnym sportem.

r.pr. dr hab. Michał Leciak