Orzeczenie lekarskie a dopuszczenie do współzawodnictwa sportowego

Kwestia uzyskania orzeczenia lekarskiego na podstawie, którego dany zawodnik dopuszczony jest to rywalizacji sportowej jest zagadnieniem, które co rusz pojawia się w publicznej dyskusji na temat uprawiania sportu. W dyskusji tej znajdziemy osoby, które popierają obowiązek uzyskania przez każdego zawodnika orzeczenia lekarskiego uprawniającego do rywalizacji sportowej, ale jest też grupa osób, które stoją na stanowisku, iż w pełni wystarczającym jest oświadczenie samego zawodnika o tym, że brak jest  przeciwskazań do uprawiania przez niego sportu.

Aby zgłębić powyższe zagadnienie należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku, tj. ustawy o sporcie. W art. 37 przedmiotowej ustawy w ust. 1 oraz 2 możemy przeczytać, iż :

ust. 1. „Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.”

ust. 2. „Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.”

Jak wynika z powyższego każdy zawodnik, który uczestniczy w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy bezwzględnie musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie umożliwiające jemu czynny udział w współzawodnictwie. Pod pojęciem polskiego związku sportowego kryje się jak wiadomo stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń tworzony przez kluby sportowe ( w Polsce związek sportowy może być utworzony przez minimum trzy sportowe kluby).  Tym samym należy wskazać, iż powyższe dotyczy np.: osób uczestniczących w rozgrywkach seniorów lub rozgrywkach młodzieżowych organizowanych przez chociażby Polski Związek Piłki Nożnej.

Przedmiotowa regulacja wprost wskazuje, iż osoby, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, którego organizatorem nie jest związek sportowy nie mają obowiązku posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Mowa tutaj o popularnych i często organizowanych na ulicach miast biegach masowych czy chociażby o amatorskich zawodach w piłkę nożną, które rozgrywane są na orlikach (popularne 6-stki piłkarskie). Ustawodawca w żaden sposób nie uregulował powyższej kwestii w stosunku do tych zawodników. Tym samym dopuszczenie ich do rywalizacji nie jest uzależnione od przeprowadzonych badań lekarskich o ile organizator zawodów nie postanowi inaczej.

Przedmiotowe zagadnienie winno stanowić przedmiot publicznej debaty. Ustawa o sporcie de facto dba o zdrowie jedynie pewnej grupy zawodników zupełnie przy tym zapominając o sportowcach – amatorach. Obowiązkowe badania lekarskie przed jakimkolwiek współzawodnictwem powinny stanowić obligatoryjny obowiązek gdyż nie każdy sportowiec – amator może zdawać sobie sprawę z faktu, iż dany wysiłek fizyczny może negatywnie wpłynąć na jego zdrowie lub życie. Przeprowadzenie badań lekarskich zapewne pomogłoby zwiększyć świadomość społeczną w kwestii zdrowia i wpływu na nie jakie niesie ze sobą uprawienie sportu.