Podstawowe informacje dotyczące kontraktu piłkarskiego (cz. III)

Kontynuując rozważania na temat kontraktu piłkarskiego należy wskazać na dalsze elementy, które wskazuje uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku, a które rozwija uchwała nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 uchwały, kontrakt powinien zawierać szereg zobowiązań klubu, takich jak wskazanie zasad ustalania wynagrodzenia dodatkowego zawodnika (w tym poprzez odesłanie do Regulaminów wewnątrzklubowych), wszelkie świadczenia klubu na rzecz zawodnika o charakterze niepieniężnym albo ich ekwiwalent pieniężny, czy też zapewnienie zawodnikowi warunków do podnoszenia kwalifikacji sportowych, w szczególności poprzez umożliwienie mu uczestniczenia w treningach zespołowych, chyba że odmienny sposób podnoszenia kwalifikacji sportowych zawodnika byłby podyktowany uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami sportowymi. Istotne są kwestie warunków i sposobów zapewnienia opieki medycznej zawodnikowi, określenia czasu wykonywania obowiązków kontraktowych przez zawodnika uwzględniającego rozmiar jego zadań wynikających z kontraktu oraz określenia zasad korzystania przez klub z wizerunku zawodnika, przy czym w przypadku uprzedniego zawarcia przez zawodnika umowy przenoszącej prawa do wykorzystania wizerunku zawodnika na inny podmiot, okoliczność ta powinna być w kontrakcie wskazana.

Uchwała przewiduje również rozwiązania dotyczące edukacji młodych zawodników, poprzez zawarcie w kontrakcie kwestii określenia sposobu uczestnictwa w edukacji szkolnej dla zawodników kontynuujących edukację, określenie okresu wypoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia indywidualnego zawodnika (przy czym okres ten nie może być krótszy niż 4 tygodnie w każdym 12 miesięcznym okresie obowiązywania kontraktu, w tym minimum 14 dni kalendarzowych w okresie ciągłym uzgodnionym przez strony). Ponadto w kontrakcie powinno się znaleźć zobowiązanie klubu do przestrzegania przepisów dotyczących praw człowieka, w tym prawa do swobodnej wypowiedzi zawodnika w zakresie nie wykraczającym poza ochronę swojego słusznego interesu oraz zakazu dyskryminacji zawodnika. Kontrakt musi też przewidywać kwestie związane z uczestnictwem zawodnika w kadrze narodowej, poprzez zobowiązanie klubu do zwalniania zawodnika w przypadku powołania go do gry w reprezentacji narodowej, w terminach FIFA.

Ważne jest także zobowiązanie w kontrakcie klubu do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z uprawiania sportu piłki nożnej zgodnie z przepisami prawa powszechnego lub właściwymi przepisami PZPN, FIFA lub UEFA. Wskazać powinno się również informacje dotyczące zakresu świadczeń klubu wobec zawodnika z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, osobowego i majątkowego oraz sposobu rozliczania obciążeń podatkowych oraz informacje dotyczące zasad i warunków prowadzenia i przechowywania oraz dostępu zawodnika do odpowiednich rejestrów dotyczących stanu zdrowia zawodnika związanego z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej, przy uwzględnieniu zasad ochrony danych osobowych. Ponadto wskazać należałoby również na zobowiązania klubu do wyrażenia zgody na zasięgnięcie przez zawodnika, na jego koszt, niezależnej opinii lekarskiej, w istotnych sytuacjach dotyczących jego stanu zdrowia, w których w sposób umotywowany kwestionuje on opinię lekarską przedstawioną przez klub. Opinia ta powinna zostać przygotowana przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie nauk medycznych. W przypadku rozbieżności opinii lekarskich, przedstawionych przez Klub oraz przez zawodnika, zawodnik i klub zobowiązani są w dobrej wierze ustalić szczegółowe warunki zasięgnięcia trzeciej, wiążącej opinii lekarskiej u lekarza specjalisty będącego uznanym ekspertem z danej dziedziny nauk medycznych.

Powyższe postanowienia kontraktu piłkarskiego nie są postanowieniami obligatoryjnymi, stanowią jednak istotny i pomocny drogowskaz dla sporządzenia takiego kontraktu przez obie strony.

r.pr. Bartłomiej Rosiak