Podstawowe informacje dotyczące kontraktu piłkarskiego (cz. IV)

Kontynuując rozważania na temat kontraktu piłkarskiego należy wskazać na dalsze elementy, które wskazuje uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku, a które rozwija uchwała nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Warto wskazać na istotne elementy kontraktu, które określać mają obowiązki zawodnika wobec klubu. Podstawą jest zobowiązanie zawodnika do reprezentowania klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach piłkarskich na najwyższym możliwym poziomie oraz do przestrzegania przepisów gry w piłkę nożną oraz zobowiązanie zawodnika do aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym i współzawodnictwie sportowym, zgodnie z instrukcjami sztabu szkoleniowego klubu. Zawodnik powinien być zobowiązany również do prowadzenia zdrowego trybu życia i zachowywania wysokiej sprawności fizycznej oraz uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i społecznych, w tym marketingowych, reklamowych i promocyjnych wskazanych przez klub. Zawodnika powinien być zobowiązany do regularnego poddawania się badaniom lekarskim zalecanym przez lekarza klubowego oraz do stosowania wyłącznie środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego lub z nim uzgodnionych oraz zobowiązany do przestrzegania przepisów antydopingowych

Co więcej, uchwała wymienia też zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia klubu o wypadku lub chorobie wraz z dostarczeniem stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz do stosowania się do poleceń sztabu medycznego klubu w związku z niezdolnością do wykonywania obowiązków kontraktowych. Zawodnik często zostaje również zobowiązany do dbania o mienie klubu i przyjęcia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt sportowy.

Ważnym elementem jest też zobowiązanie zawodnika do niepodejmowania działań mogących narazić dobre imię klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim bezpośrednio związanych, a także organizatorów lub podmiotów prowadzących rozgrywki. Element ten jest istotny z uwagi na obecne realia – realia internetu, social mediów oraz błyskawicznego tempa przekazywania informacji, co nierzadko powoduje, że aktywność internetowa zawodników bywa uznawana co najmniej za kontrowersyjną. Naturalnie powoduje to utożsamianie takich postaw z klubem, w którym zawodnik występuje.

Kontrakt powinien również zawierać zobowiązanie zawodnika do przestrzegania w rozsądnych granicach poleceń władz klubu w zakresie dotyczącym aktywności pozapiłkarskiej (uchwała wymienia tutaj przykładowo elementy takie jak: lokalizacja miejsca zamieszkania w okresie obowiązywania Kontraktu, sposób spędzania wolnego. czasu, wyłączenie określonego rodzaju aktywności sportowej, ograniczenie dopuszczalności prowadzenia czasochłonnej aktywności pozasportowej). Istotnym jest zobowiązanie zawodnika do przestrzegania zakazu udziału w zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich. Warto również zobowiązać zawodnika do udziału w szkoleniach organizowanych przez PZPN lub organizatora rozgrywek, w szczególności dotyczących przeciwdziałaniu korupcji w sporcie oraz przepisów antydopingowych.

Ponadto, obligatoryjnym postanowieniem kontraktu lub załącznikiem do kontraktu jest podpisane przez zawodnika oświadczenie o następującej treści:

„Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad oraz przestrzegania reguł fair play. Wszystkie swoje umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia przeciwników we współzawodnictwie sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione w duchu szlachetnej i uczciwej rywalizacji sportowej. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN kwotę odpowiadającą moim rocznym zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie umowy kontraktowej w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego tytułem zryczałtowanego odszkodowania za popełniony przeze mnie występek. Jednocześnie w przypadku skierowania do Sądu aktu oskarżenia o czyn w postaci przekupstwa sportowego, upoważniam Klub do potrącania z mojego wynagrodzenia kwoty w wysokości 50% i przekazywanie tej kwoty na rachunek PZPN w celu zabezpieczenia roszczeń PZPN z tytułu zryczałtowanego odszkodowania.”

r.pr. Bartłomiej Rosiak