Podstawowe informacje dotyczące kontraktu piłkarskiego (cz. VIII)

Kontynuując rozważania na temat kontraktu piłkarskiego należy zwrócić uwagę na relację regulaminów wewnątrzklubowych z przepisami uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku, a które rozwija uchwała nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku, jak również regulacji dotyczących zawodników poniżej 18 roku życia.

Klub może ustanowić wewnętrzne przepisy dyscyplinarne wraz z sankcjami dyscyplinarnymi za ich naruszenie. W związku z naruszeniem przez zawodnika przepisów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, klub, jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:

  • ostrzeżenie;
  • upomnienie;
  • nagana;
  • kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika;
  • kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia zawodnika przed uprawomocnieniem się wydanego wobec zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki.

Zawodnik ma oczywiście prawo do skorzystania w toku postępowania dyscyplinarnego z pomocy pełnomocnika.

W związku z naruszeniem przez zawodnika zobowiązań wobec klubu, klub może wnioskować do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki o nałożenie na zawodnika kar dyscyplinarnych wykraczających poza sankcje określone powyżej. Z kolei każda zmiana regulaminu wewnątrzklubowego wymaga przedstawienia na piśmie treści zmian zawodnikom związanym kontraktem z klubem.

Jeśli chodzi o kontrakt dla zawodników poniżej 18 roku życia, to może on (Kontrakt U18) być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wszelkie inne postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 są nieważne. Każdy Kontrakt U18 z zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny znajdować się na Kontrakcie U18, obok podpisu zawodnika. Powyższa zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami tych osób. W razie braku zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia, może wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie Kontraktu U18. Kontrakt U18 jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy klubem, a zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne, z zastrzeżeniem innych regulacji PZPN.

Warto wskazać, że Kontrakt U18 obowiązujący w dniu ukończenia przez zawodnika 18 roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności. Każdy Kontrakt U18 z kolei powinien, co najmniej:

1) formułować prawa i obowiązki stron, ze szczególnym uwzględnieniem wieku Zawodnika i terminu obowiązywania Kontraktu U18;

2) określać wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto;

3) formułować obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi realizacji ustawowego obowiązku nauki w okresie obowiązywania Kontraktu U18;

4) zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz upoważnionych przedstawicieli klubu.

Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona zawodnikowi, najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ofertę uznaje się za prawidłowo złożoną zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 4 uchwały, przy czym w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość powinna zostać wysłana na adresy email wcześniej wskazane klubowi do komunikacji przez zawodnika i jego przedstawicieli ustawowych. Oferta taka powinna zawierać co najmniej:

1) imię, nazwisko zawodnika;

2) określenie okresu obowiązywania kontraktu;

3) propozycję miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres obowiązywania kontraktu;

4) podpis upoważnionych przedstawicieli klubu.

Zawodnik i jego przedstawiciele ustawowi są zobowiązani ustosunkować się do złożonej oferty, o której mowa w ust. 7 – 8 powyżej, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania jej za doręczoną. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani też odstąpienia od kontraktu. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu na podstawie art. 9 ust. 3-5 uchwały. Kontrakt U18 może zostać rozwiązany przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN w trybie określonym w art. 9 ust. 10 uchwały. Przeciwne postanowienia Kontraktu U18 są nieważne. Kontrakt U18 może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

r.pr. Bartłomiej Rosiak