Podstawowe informacje dotyczące kontraktu piłkarskiego (cz. V)

Kontynuując rozważania na temat kontraktu piłkarskiego należy wskazać na dalsze elementy, które wskazuje uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku, a które rozwija uchwała nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Uchwała, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku wprowadziła postanowienie dotyczące przedłużenia kontraktu na czas oznaczony. Mianowicie, okres obowiązywania kontraktu może zostać przedłużony:

 • na podstawie aneksu do kontraktu, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, spełniającego wymogi wynikające z uchwały;
 • poprzez spełnienie się warunku zastrzeżonego w treści kontraktu (np. w szczególności warunek uzależniony od osiągnięć sportowych zawodnika lub zespołu klubu)
 • poprzez realizację opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu (o czym więcej poniżej).

W przypadku, w którym kontrakt zawiera warunek, którego ziszczenie się skutkuje automatycznym przedłużeniem okresu obowiązywania kontraktu (w szczególności warunek uzależniony od osiągnięć sportowych zawodnika lub zespołu klubu), zawodnik w kontrakcie zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu z innym klubem piłkarskim zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c uchwały (tj. jeżeli okres obowiązywania dotychczasowego kontraktu zawodnika upłynie w ciągu 6 miesięcy), w okresie do dnia, w którym warunek stał się niemożliwy do spełnienia. O ile strony nie postanowią inaczej, wynagrodzenie indywidualne zawodnika w przedłużonym okresie obowiązywania kontraktu nie może być niższe niż w ostatnim sezonie rozgrywkowym pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu.

Odnośnie opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu, to jest to możliwe jeżeli:

 • okres przedłużenia nie będzie dłuższy niż okres obowiązywania kontraktu, z zachowaniem zasad określonych w art. 7 ust. 2 lit. a uchwały, chyba że zawodnik w drodze odrębnego, pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do kontraktu, złoży wniosek o dłuższy okres przedłużenia kontraktu;
 • pisemne oświadczenie klubu o skorzystaniu z opcji zostanie doręczone zawodnikowi najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku kontraktu zawartego na okres powyżej 12 miesięcy albo najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, w przypadku kontraktu zawartego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie;
 • za okres przedłużonego kontraktu w drodze opcji, zawodnik otrzyma wynagrodzenie indywidualne należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, z wyłączeniem wynagrodzenia za podpis lub innych analogicznych świadczeń pieniężnych, w wysokości nie niższej niż 120% tego wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne – na warunkach nie gorszych od obowiązujących w ostatnim sezonie rozgrywkowym pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu;
 • zawodnik zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu z innym klubem piłkarskim, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c uchwały, na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez klub z opcji.

Niejako w opozycji do powyższych warunków, warto wskazać na kwestie dotyczące możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika z winy klubu, poprzez oświadczenie złożone klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, które nastąpić może wyłącznie w następujących przypadkach:

 • klub opóźnia się z zapłatą na rzecz zawodnika wynagrodzenia indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy, pod warunkiem, iż po upływie tego okresu zawodnik wyznaczy pisemnie Klubowi dodatkowy termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu;
 • klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia zawodnika do rozgrywek ligowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu zmiany przynależności klubowej zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN;
 • klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie, na warunkach określonych w uchwale, wskutek czego zawodnik nie otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od klubu albo klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania przez zawodnika, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń;
 • klub nie zapewnia zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej w czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu lub odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez zawodnika, na które zawodnik uprzednio otrzymał od klubu pisemną zgodę, w ramach której klub zaakceptował szacowane koszty leczenia lub rehabilitacji, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń;
 • klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

r.pr. Bartłomiej Rosiak