Podstawowe informacje dotyczące kontraktu piłkarskiego (cz. VI)

Kontynuując rozważania na temat kontraktu piłkarskiego należy wskazać na dalsze elementy, które wskazuje uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku, a które rozwija uchwała nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Przepisy uchwały wskazują, obok opisanego w poprzedniej części jednostronnego uprawnienia zawodnika do jednostronnego rozwiązania kontraktu, również postanowienia dotyczące jednostronnego rozwiązania kontraktu przez klub. Art 9 ust. 4 wskazuje, że klubowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy zawodnika poprzez oświadczenie złożone zawodnikowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:

  • zawodnik został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd powszechny za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uzyskania potwierdzonej urzędowo informacji o tym fakcie;
  • zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej nie krótszą niż 3 miesiące, orzeczoną przez właściwy organ dyscyplinarny, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego;
  • wobec zawodnika obowiązuje przez okres co najmniej 3 miesięcy środek zapobiegawczy w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, który został zastosowany na podstawie orzeczenia właściwego organu dyscyplinarnego, które stało się prawomocne;
  • zawodnik co najmniej trzykrotnie w okresie następujących po sobie sześciu miesięcy (niezależnie czy w roku kalendarzowym czy w sezonie rozgrywkowym) bez przedstawienia Klubowi pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni od nieobecności, nie był obecny na zajęciach treningowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub do 10 dnia po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego w zależności od tego, czy nieobecność zawodnika miała miejsce w okresie sześciu miesięcy zakończonym przed upływem jednej z wyżej wymienionych dat;
  • zawodnik brał udział w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uzyskania potwierdzonej informacji o tym fakcie.

Klubowi przysługuje również prawo do jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu bez winy zawodnika poprzez oświadczenie złożone zawodnikowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:

  • zawodnik, za wyjątkiem bramkarza, wystąpił w mniej niż 10% oficjalnych meczów rozegranych przez klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych w pierwszej drużynie seniorów w całym sezonie rozgrywkowym, pod warunkiem złożenia takiego oświadczenia w terminie do 10 dnia od jego zakończenia. Oświadczenia takie wywołują skutek z dniem poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego sezonu rozgrywkowego;
  • zawodnik z powodu urazu, kontuzji lub choroby, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, nie wystąpił w oficjalnych meczach rozegranych przez klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w sezonie rozgrywkowym, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub do 10 dnia po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego. Oświadczenia takie wywołują skutek odpowiednio z dniem poprzedzającym rozpoczęcie kolejnej rundy albo sezonu rozgrywkowego, przy czym zawodnik zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia do dnia złożenia mu tych oświadczeń;
  • po spadku klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek rywalizacji sportowej, w przypadku łącznego spełnienia się następujących warunków:

i) oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone do 10 dnia po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego,

ii) na datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie i), klub nie będzie posiadać wobec zawodnika żadnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia kontraktowego,

iii) klub wraz ze złożeniem oświadczenia wypłaci zawodnikowi odszkodowanie w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia indywidualnego należnego Zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, chyba że strony uzgodnią zmianę warunków Kontraktu. Potwierdzenie przelewu odszkodowania powinno zostać dołączone do oświadczenia, o którym mowa w punkcie i).

Oświadczenia takie wywołują skutek z dniem poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego Sezonu rozgrywkowego.

r.pr. Bartłomiej Rosiak