Podstawowe informacje dotyczące kontraktu piłkarskiego (cz. VII)

Kontynuując rozważania na temat kontraktu piłkarskiego należy zwrócić uwagę na sankcje za nieuzasadnione naruszenie stabilności kontraktowej przez zawodnika oraz za nieterminowe wykonywanie zobowiązań finansowych przez kluby, przewidziane w uchwale nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku, a które rozwija uchwała nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

W przypadku rozwiązania kontraktu z winy klubu, uwzględniając w szczególności sposób naruszenia przepisów, stosunek klubu do naruszenia przepisów oraz sposób postępowania po naruszeniu przepisów, Komisja Dyscyplinarna PZPN zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN może nałożyć na klub sankcje w postaci:

  • kary pieniężnej nie niższej niż 1.000 zł. i nie wyższej niż 500.000 zł.;
  • zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 1 rok. 2.

Nie jest wskazane, czy kary te mogą zostać zastosowane łącznie, jednakże przepisy nie przewidują takiego zakazu. W przypadku złożenia przez klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN (dalej: PSP), na wniosek zawodnika, zostaną wobec klubu zastosowane sankcje zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

W przypadkach wskazanych w poprzednich akapitach, klubowi ponadto nie przysługuje prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój za zawodnika, z którym kontrakt został rozwiązany, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Klub jest zobowiązany także do zapłaty zawodnikowi odszkodowania w wysokości utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty kontrakt, pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym klubie.

Podstawową kwestią w funkcjonowaniu klubów sportowych jest wywiązywanie się ze swoich zobowiązań finansowych wobec zawodników i innych klubów zgodnie z warunkami określonymi w kontraktach podpisanych z zawodnikami oraz w umowach transferowych. Każdy klub, w stosunku do którego w orzeczeniu PSP stwierdzono zwłokę z płatnością o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z kontraktu, może zostać ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. Aby klub mógł zostać uznany za posiadającego zaległe zobowiązania w rozumieniu niniejszego artykułu i ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN zgodnie z ust. 2 powyżej, odpowiednio zawodnik lub inny klub musi na piśmie wezwać klub do zapłaty i wyznaczyć klubowi co najmniej dziesięciodniowy termin na wykonanie zobowiązań finansowych.

Nie każda niezdolność zawodnika do występów w rozgrywkach i obecności na treningach będzie skutkować sankcjami. W przypadku bowiem urazu, kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnikowi w rozgrywkach przez okres krótszy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w sezonie rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości określonej w kontrakcie. W przypadku urazu, kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnikowi w rozgrywkach przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w sezonie rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, jeżeli klub nie zamierza skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu, przysługuje mu prawo do ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi do kwoty 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz klubu, nie później niż do dnia uzyskania przez zawodnika zdolności do gry. W przypadku zaś ukarania zawodnika karą dyskwalifikacji czasowej nie krótszą niż 3 miesiące lub stosowania wobec zawodnika środka zapobiegawczego w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli klub nie zamierza skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu, przysługuje mu prawo do ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi do kwoty 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz klubu, nie później niż do chwili ustania przyczyny uniemożliwiającej zawodnikowi występowanie w rozgrywkach.

r.pr. Bartłomiej Rosiak