Polska Reprezentacja Olimpijska – zasady powoływania

Obowiązek powoływania reprezentacji celem jej uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich stanowi następstwo przynależności do ruchu olimpijskiego. Polskie związki sportowe w danej dyscyplinie sportowej rekomendują skład osobowy takiej reprezentacji krajowemu komitetowi olimpijskiemu. W wyniku takiej rekomendacji dochodzi następnie do aktu oficjalnego powołania polskiej reprezentacji olimpijskiej. Wcześniej natomiast międzynarodowe federacje sportowe określają minima kwalifikacji na igrzyska olimpijskie, wymagające każdorazowo akceptacji ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Kryteria te są następnie wdrażane na poziomie krajowym, przy współpracy międzynarodowych federacji sportowych oraz krajowych związków sportowych.

Zaznaczyć trzeba, że z powyższym uprawnieniem związanym z powoływaniem reprezentacji wiążą się również pewne obowiązki wskazane na gruncie przepisów ustawy o sporcie. Otóż, w ujęciu art. 13 ust. 2 tej ustawy, Polski Komitet Olimpijski zobowiązany jest do umieszczania na stroju reprezentacji olimpijskiej godła Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego stanowią inaczej. Obowiązek ten został również wysłowiony na gruncie art. 3a ustawy z 31 sierpnia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Wskazano tam, że godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji olimpijskiej na zasadach określonych w ustawie o sporcie. Polski Komitet Olimpijski został natomiast wyposażony w uprawnienie do wykorzystywania do swoich celów gospodarczych przedmiotów będących odwzorowaniem stroju reprezentacji olimpijskiej, w zakresie wyznaczonym przez przepisy polskiego związku sportowego, przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy oraz przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (art. 13 ust. 4 ustawy o sporcie). W zakresie obowiązków nałożonych na członków reprezentacji olimpijskiej, w art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o sporcie wskazano, że osoba taka udostępnia, na zasadach wyłączności, z chwilą powołania do reprezentacji olimpijskiej, swój wizerunek w stroju reprezentacji olimpijskiej Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje przepisy lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przed zakwalifikowaniem do reprezentacji olimpijskiej zawodnik musi wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji olimpijskiej w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

r.pr. dr hab. Michał Leciak