Pomoc publiczna w sporcie

Polskie kluby sportowe bardzo często wspierane są przez podmioty publiczne – otrzymują dotacje, udostępniana jest im infrastruktura na preferencyjnych warunkach czy też udzielane są kredyty i pożyczki na preferencyjnych warunkach. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że przyznanie takiej pomocy może stać w sprzeczności z przepisami regulującymi kwestie pomocy publicznej.

Omawiając zagadnienie pomocy publicznej odnieść trzeba się do art. 107 ust. 1 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu – z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

W pierwszej kolejności odpowiedzieć trzeba na pytanie czy klub sportowy może zostać potraktowany jako prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca? Podmioty te prowadzą działalnością zarobkową w postaci sprzedaży biletów, gadżetów klubowych, czy też usług reklamowych. Rywalizują również w zakresie pozyskiwania sponsorów oraz uzyskują przychody ze sprzedaży praw do transmisji. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, iż kluby sportowe należy traktować jako prowadzące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Jak słusznie twierdzi E.Krześniak „dzisiaj jest już całkowicie oczywiste i bezsporne, że sektor sportowy jest objęty unijnymi regułami konkurencji”*.

Stwierdza się również, że kluby sportowe mogą zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji i wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Komisja Europejska już w 2005 roku w sprawie środków przyznanych przez Włochy na rzecz zawodowych klubów sportowych** stwierdziła, że co najmniej niektóre z klubów sportowych prowadzą część działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Środek pomocy może mieć wpływ na wewnątrzwspólnotową wymianę handlową, gdyż na rynkach tych obecne są także kluby sportowe i inne podmioty gospodarcze z państw członkowskich. Zostało to również potwierdzone w późniejszych decyzjach Komisji. Profesjonalny klub piłkarski występujący w pierwszej lub drugiej lidze może mieć wpływ na konkurencję i wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi w związku z tym, że kluby rywalizują ze sobą o obecność w europejskich pucharach za pośrednictwem rozgrywek ligowych oraz krajowego pucharu. Są one również bardzo aktywne na rynku merchandisingu i praw do transmisji telewizyjnej.

Obecnie nie ulega wątpliwości, że podczas udzielania wsparcia klubom sportowym należy mieć na uwadze przepisy dotyczące pomocy publicznej. Podkreślić należy jednak, że każda sprawa powinna zostać przeanalizowana indywidualnie.

r.pr. Wojciech Kiełbasiński

* E.Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016, s. 492.

** Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie środków przyznanych przez Włochy na rzecz zawodowych klubów sportowych (Decreto salva calcio), 2006/898/WE.