Prezes UOKiK nałożył kary finansowe na kluby koszykarskie oraz Polską Ligę Koszykówki

Sprawa ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia polskiego prawa sportowego. Dotyczy okresu pandemii koronawirusa. W marcu 2020 roku wydano komunikat w sprawie zakończenia sezonu 2019/20 Energa Basket Ligi. Kwestią sporną pozostawała wypłata wynagrodzenia koszykarzom w związku z przedwczesnym zakończeniem sezonu. Kluby wspólnie z Polskim Związkiem Koszykówki ustaliły, że nie wypłacą zawodnikom całości wynagrodzeń, który były im należne. W tym zakresie wydany został wspólny komunikat, w którym kluby stwierdziły m.in., że każdy z klubów Energa Basket Ligi poniesie duże straty finansowe a to jest równoznaczne z brakiem możliwości wypłacenia pełnych kontraktów zawodników i trenerów. W związku z tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: Prezes UOKiK) wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie działań Polskiej Ligi Koszykówki S.A. z siedzibą w Warszawie i 16 klubów koszykarskich.

Na podstawie Decyzji nr DOK-1/2022* nałożono kary finansowe w łącznej wysokości 946440,50 zł. Prezes UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję na polskim rynku zakupu usług świadczonych przez profesjonalnych zawodników koszykówki udział klubów koszykarskich oraz Polskiej Ligi Koszykówki S.A. z siedzibą w Warszawie w porozumieniu w rozumieniu art. 4 pkt. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.; dalej jako: u.o.k.i.k.), a zarazem w porozumieniu lub praktyce uzgodnionej w rozumieniu art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: TFUE). Polegało to na dokonywaniu ustaleń w odniesieniu do zasad rozliczania sezonu 2019/2020 z zawodnikami. W efekcie stanowiło to naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.i.k. oraz art. 101 ust. 1 lit. a) TFUE.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.i.k. zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Z kolei art. 101 ust. 1 lit. a) TFUE stanowi, że niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są: wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą mieć wpływ na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji.

Decyzja ta ma z pewnością bezprecedensowy charakter. Podkreślić należy, że maju 2022 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Polskiemu Związkowi Motorowemu i Ekstralidze Żużlowej.

*Decyzja dostępna jest pod adresem:

LINK

r.pr. Wojciech Kiełbasiński