Zakłady bukmacherskie w Polsce – teoria i praktyka (cz. II)

W pierwszej części artykułu dotyczącego zakładów bukmacherskich opisana została działalność i prowadzenie tego typu działalności gospodarczej w Polsce. Uwzględnione zostały podstawowe definicje, które zawierają się w ustawie o grach hazardowych (dalej: ustawa) oraz krąg uprawnionych podmiotów, które mogą prowadzić działalność w zakresie zakładów wzajemnych. W dzisiejszym artykule odpowiemy na kolejne, ważne aspekty w tym przedmiocie.

Procedura rejestracji podmiotu, który chciałby oferować usługi bukmacherskiej, wymaga od ubiegającego się podmiotu dokonania szeregu czynności. Na wstępie należy rozróżnić podmioty, od których zależy uzyskanie uprawnień. Ustawa rozróżnia ich co najmniej kilka. O ile koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych, tak zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. Art. 36 ustawy określa szereg podstawowych dokumentów, które są niezbędne dla uzyskania takiego zezwolenia. Są to:

1)  w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

1a)  w przypadku spółki mającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – odpis umowy lub statutu spółki oraz:

a)  numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem, albo

b)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;

2)  oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;

3)  informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4)  dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) – również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

5)  opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany salon gry bingo pieniężne, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;

6)  odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będzie urządzana gra bingo pieniężne, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych – zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);

7)  przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;

8)  w przypadku zakładów wzajemnych – przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet;

8a)  w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet:

a)  adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów,

b)  projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów,

c)  ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,

d)  zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu;

9)  szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;

10)  opis organizacji i funkcjonowania salonu gry bingo pieniężne lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub zakładu wzajemnego;

11)  studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;

12)  projekty regulaminów gier lub zakładów wzajemnych;

12a)  projekt systemu służącego rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;

13)  proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63 [w przypadku zakładów wzajemnych jest to 40 000 zł od jednego punktu przyjmowania zakładów oraz 480 000 zł, jeżeli chodzi o urządzanie zakładów wzajemnych przez internet];

14)  w przypadku zakładów wzajemnych – zgodę organizatorów współzawodnictwa sportowego na wykorzystywanie ich wyników;

15)  w przypadku salonu gry bingo pieniężne – pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji salonu;

16)  dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:

a)  w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki – zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,

b)  w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi – sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;

17)  aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne;

18)  oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;

19)  aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

20)  dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu – oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

21)  sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości;

22)  w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, prowadzącej salon gry bingo pieniężne lub przyjmującej zakłady wzajemne, odpowiednio dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub 3, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywanie określonej liczby stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych. Od strony formalnej takie zezwolenie zawiera:

1)  nazwę spółki;

2)  zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

3)  miejsce urządzania gry bingo pieniężne;

4)  miejsce urządzania i rodzaj zakładów wzajemnych wraz z określeniem, czy zakłady są urządzane przez sieć Internet, a w takim przypadku dodatkowo:

a)  adres strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów,

b)  zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów;

5)  warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 63 [tak samo jak w przypadku wniosku: co do zakładów wzajemnych jest to 40 000 zł od jednego punktu przyjmowania zakładów oraz 480 000 zł, jeżeli chodzi o urządzanie zakładów wzajemnych przez internet];

5a)  zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;

6)  nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Do koncesji i zezwoleń dołącza się zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów. Zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela się na okres 6 lat. Zgodnie z art. 49 ust. 5 GryHazardU podmiot posiadający zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych, które wygasa z uwagi na upływ terminu, na jaki zostało ono udzielone, może wystąpić jednorazowo o jego przedłużenie na okres 6 lat. Jest zatem możliwość jednorazowego przedłużenia tych zezwoleń, co jednak nie oznacza automatycznej zgody. Do wniosku o przedłużenie zezwolenia przepisy dotyczące udzielania zezwoleń stosuje się odpowiednio. Wnioskodawca musi zatem spełniać wszystkie wymogi odnoszące się do wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Postępowanie w obu przypadkach, tj. w przypadku postępowania w sprawie wydania pozwolenia oraz postępowania w sprawie przedłużenia pozwolenia, powinno być prowadzone analogicznie, w tym samym trybie, albowiem wynikiem postępowania w obu przypadkach jest uzyskanie zezwolenia, nowego bądź kolejnego.

Istotny jest również obowiązek informacyjny wobec ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Każda zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych powodująca przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% i 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym wymaga zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokumentacja w tym zakresie jest standardowa i nie odbiega od standardowej zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zezwolenie może zostać w każdym czasie cofnięte. W takim przypadku, organem właściwym jest ten sam organ, który je wydał, czyli minister właściwy do spraw finansów publicznych. Art. 59 ustawy zawiera katalog zamknięty przypadków, w których zostaje ono cofnięte i następuje to w przypadku:

1)  nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami regulującymi działalność objętą koncesją lub zezwoleniem, lub z warunkami określonymi w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie;

2)  rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia;

3)  obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 10 ust. 1 [dla zakładów wzajemnych poniżej 2 000 000 zł];

4a)  rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;

4b)  trwającej dłużej niż 6 miesięcy przerwy w prowadzeniu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym;

5)  skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym osoby będącej akcjonariuszem (wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki za przestępstwo związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;

6)  dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18 roku życia, w tym samym ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych;

7)  niewykazania przez spółkę prowadzącą działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3, zgodności jej działań z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;

8)  gdy spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w art. 7 ust. 2, nie przedstawiła sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania zgodnie z art. 55 ust. 3 albo przedstawione sprawozdanie z badania wskazuje na istotne naruszenia przepisów o rachunkowości;

9)  prowadzenia działalności przez spółkę, o której mowa w art. 7a ust. 1, zobowiązanej do ustanowienia przedstawiciela bez przedstawiciela przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

W kolejnej części zostaną przedstawione obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych oraz rodzaje sankcji za brak ich spełnienia.

r.pr. Bartłomiej Rosiak